KMS ledningsgrupp

Lisbeth E-Malm skolchef
I mitt arbete som skolchef, har jag många intressanta och utmanande arbetsuppgifter.  Jag är föreningens redskap och huvudmannens representant, när det gäller att skapa och förvalta en verksamhet styrd av KMS visioner.

Tillsammans med rektorer och förskolechef är jag skolans myndighetsrepresentant med ansvar för att uttolka det nationella regelsystemet och se till att det följs. Som spindeln i nätet har jag som uppgift att ha en överblick och samordna all verksamhet, omvärldsbevakning och vara språkrör för KMS vid externa kontakter.

Det är en förmån att göra allt detta tillsammans med kreativa  och engagerade människor i skolans styrelse, ledningsgrupp och arbetsenhet för Kontor&service.

Min ambition som ledare är att skapa en arbetsplats för barn och vuxna med en speciell ”KMS-anda”, präglad av lustfyllt lärande, positiva värderingar och vi-känsla. Jag vill mobilisera alla goda krafter i riktning mot gemensamma mål.

Mia Åberg rektor
I mitt uppdrag som rektor på förskolan verkar jag för att vår förskola bygger på likvärdighet, autenticitet, tydlighet och närvaro.

En av mina viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en verksamhet som är trygg, ger omsorg och värnar det enskilda barnets växande och utveckling på bästa sätt. Med hjälp av våra styrdokument och med montessoripedagogik som grund kan vi erbjuda en väl förberedd miljö, ett aktivt inflytande för både barn och vuxna, som ger möjligheter till lustfyllt lärande och kreativt skapande.

Jag brinner för ett relationsskapande förhållningssätt som möjliggör goda relationer på alla nivåer; bekräftar individen, värnar dess integritet och skapar känslan av tillhörighet.

Magnus Blennerud rektor
Som rektor har jag den stora förmånen att arbeta tillsammans med tre enastående kollegor i ledningsgruppen, skickliga och engagerade pedagoger inom fritidsverksamheten och skolan, härliga och drivna elever med alla dess angelägna och förväntansfulla föräldrar.

Det är ett mycket stimulerande uppdrag där en organisation bestående av cirka 35 personer med pedagogiska uppdrag ska ledas att förverkliga vår vision att ge varje elev rötter och vingar.

Jag är glad över en så välfungerande verksamhet då vi har:

  • en pålitlig personalstyrka som brinner för elevernas utveckling
  • ett stabilt elevunderlag
  • ändamålsenliga lokaler
  • före detta KMS-elever som berättar att de är mer än nöjda över de kunskaper, förmågor och studieteknik de fått med sig inför gymnasiet.

Min ambition för innevarande läsår är att höja vår organisations kompetens och flexibilitet till att i ännu högre utsträckning möta behov hos och erbjuda stimulans och utmaningar för elever med så kallad särbegåvning och de som tycker skolan är för lätt.

Pernilla Södergren biträdande rektor
Som biträdande rektor har jag särskilt ansvar för verksamheten i förskoleklass till årskurs 5.

Jag verkar för att eleverna har en trygg och stimulerande skola och skolbarnsomsorg som präglas av lärande och utveckling genom lekfull nyfikenhet, initiativförmåga och tilltagande ansvarstagande.

Hos oss ska eleven få möjlighet att lära känna såväl sina styrkor som svårigheter samt få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  Vi verkar för att varje elev ska få upptäcka glädjen i att se sig själv utvecklas i märkbara framsteg och att eleven kan koppla det till den egna arbetsinsatsen.

Jag brinner för montessoripedagogikens syn på personligt lärande; på olika vis, i olika takt, vid olika tidpunkter och med hela kroppen. Jag verkar för en skola där vi använder relationspedagogik och där varje elev blir och känner sig sedd.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild